• GEMİADAMI NEDİR?
  Geminin kaptanına, zabitlerine, yardımcı zabitlerine, stajyerlerine, tayfalarına ve yardımcı hizmet personeline GEMİ ADAMI denir. 
 • GEMİADAMI OLABİLME KOŞULLARI;
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim – öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/09/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,
  • Bu Yönetmelikte belirtilen gemiadamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak,
  • Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,
  • Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak,
  • Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
  • 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak, gerekir.
 • BAŞVURU İŞLEMLERİ
  Gemiadamı cüzdanı çıkartmak için yapılması gerekenler; Gemiadamı adayları; daha önce hiçbir liman başkanlığından gemiadamı cüzdanı almadıklarını ve hangi yeterlik derecesinde gemiadamı cüzdanı almak istediklerini beyan eden ve aşağıdaki belgeler ekli bir dilekçe ile sicil liman başkanlığına başvururlar.

  1. Nüfus cüzdanı (1 örneği ile birlikte aslı),
  2. Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesi (1 örneği ile birlikte aslı),
  3. İkametgah belgesi,
  4. Fotoğraf (15 adet),
  5. Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı,
  6. İdarenin belirlediği Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarından alınan Sağlık Raporu, (Gemiadamı Olur Sağlık Raporu)
  7. Askerlik durum belgesi,

! Aşçı ve kamarot yeterlikleri için gemiadamı cüzdanı almak isteyenler, yukarıdaki belgelere, ayrıca meslekleri ile ilgili eğitim ya da çalışma belgelerini de eklerler.
! Yurt dışından alınan belgelerin fotokopileri ve Türkçe çevirileri noter onaylı olması zorunludur.

 • SAĞLIK RAPORU VEREN HASTANELER
  • TC SAĞLIK BAKANLIĞI
  • HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • GASY HÜKÜMLERİNE GÖRE YETKİLENDİRİLEN RESMİ VE ÖZEL HASTANELER